เพราะการจุดเทียนย่อมดีกว่าก่นด่าความมืด

"ยุติการสังหารประชาชนในเมียนมา"

ร่วมกับคนทั่วโลกส่งเสียงของคุณไปยังเหล่าผู้นำและภาคธุรกิจเอกชน หยุดการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา จัดส่ง สนับสนุนเงินทุนและการขนส่งเชื้อเพลิงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่ยังคงหล่อเลี้ยงให้กองทัพในเมียนมาสามารถปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งคร่าชีวิตประชาชน และเด็กกว่า 2,391 คน หลายชุมชนต้องพลัดถิ่นฐาน บ้านเรือน ศาสนถาน โรงเรียน และสถานีอนามัย ได้รับความเสียหายย่อยยับ

 

  

  

...................................................................

  

...................................................................

 

ทั่วโลกช่วยยุติการนองเลือดโดยกองทัพในเมียนมา 

มาช่วยกันย้ำเตือนให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนินกิจการอยู่หรือมีแผนการลงทุนในเมียนมา รับรู้ว่าต้องรับผิดชอบ เคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และความจำเป็นที่จะต้องประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง อันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจการและการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของตน  

 

 

 

...................................................................

 

เราเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

• ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อยุติการส่งมอบอาวุธและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ถูกใช้เพื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพเมียนมา   

• เพิ่มแรงกดดันทางการทูต ผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้มีการไต่สวนหาผู้รับผิดรับชอบของกองทัพเมียนมา 

• เรียกร้องให้รัฐภาคีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กดดันกองทัพเมียนมาให้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลการ รวมทั้งผู้ที่ถูกจำคุกจากการพิจารณคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมด และกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ  

• เพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ตกอยู่ในอันตราย หรือหลบหนีจากเมียนมา และเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากโรคโควิด-19 รวมทั้งการขัดเเย้งกันด้วยอาวุธและการปราบปรามการชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารที่เพิ่มขึ้น 

 

 

...................................................................